Home   O nas

O nas

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z RODO -
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.informujemy, że administratorem, czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest
Przedszkole Nr 142 z siedzibą os.Przy Arce 4; 31-845 Kraków.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług
świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych,ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez
  jednostkę, określonych w przepisach prawa
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art.6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1),tzn. dane będą przetwarzane
  na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane inspektora – Paweł Jasiołek
adres mailowy – inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Nasze Przedszkole istnieje od 1973 roku. W ostatnich paru latach nastąpiła duża modernizacja budynku tj. remont kuchni z całkowitą wymianą urządzeń zgodnie z przepisami HACCP, sukcesywna wymiana okien w całym budynku, malowanie sal,holu, szatni łącznie z wymianą mebli,adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele zajęć dodatkowych,wymiana pokrycia dachu,posadzenie nowych drzew,naprawa piaskownic, dostosowanie krzesełek i stołów dziecięcych we wszystkich salach zgodnie z wymogami Sanepidu, oraz wiele innych prac unowocześniających nasze przedszkole. Na dzień dzisiejszy nasze przedszkole spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej i przyjaznej placówki opieki nad dziećmi. Największym kapitałem naszego przedszkola jest doświadczona kadra pedagogiczna. Przedszkole posiada piękny, duży ogród ze sprzętem rekreacyjnym. Nasze przedszkole znajduje się z dala od ulicy otoczony dużą ilością zieleni.

Informacje ogólne

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w pełnym wymiarze godzin.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku od 1 do 31 marca.
Pracujemy od godziny 6.30 do 17.00.
Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Stosowane są atrakcyjne formy i metody pracy,które pozwalają na rozwijanie i  wspieranie twórczych działań wychowanków w różnych sferach. Przedszkole jest placówką przyjazną dla dziecka.,przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces. Nasi absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki w szkole. Dzieci w naszym przedszkolu rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają twórczo w różnych sferach aktywności. Przedszkole wychowuje dzieci na troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • instytucjami oświatowymi,
 • domami kultury,
 • sąsiadującymi przedszkolami,
 • szkołą podstawową nr 86.

Nasi wychowankowie biorą czynny udział w:

 • warsztatach teatralnych,
 • przeglądach teatrzyków,
 • konkursach muzycznych, plastycznych,
 • wspólnych festiwalach i spotkaniach,
 • spotkaniach w bibliotece,
 • lekcjach pokazowych w klasie 1.

Nasze przedszkole:

 • bierze czynny udział w akcjach charytatywnych,
 • dostarcza rodzicom ciekawe artykuły w kąciku literatury,
 • organizuje „ Dni otwarte przedszkola”, uroczystości, festyny.