Home   O nas

O nas

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z RODO -
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.informujemy, że administratorem, czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest
Przedszkole Nr 142 z siedzibą os.Przy Arce 4; 31-845 Kraków.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług
świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych,ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe, będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez
  jednostkę, określonych w przepisach prawa
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art.6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1),tzn. dane będą przetwarzane
  na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Dane inspektora – Piotr Gaweł
adres mailowy – inspektor2@mjo.krakow.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
Samorządowe Przedszkole nr 142 ,, Dziecięca Arka”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.dziecieca-arka.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Samorządowe Przedszkole nr 142
os. Przy Arce 4,    Kraków 31-845
tel./fax: 12 649 00 30
Data publikacji strony internetowej: 2011-12-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-25
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dorota Banaś
Adres email:    p142@mjo.krakow.pl
Numer telefonu 12 6490030
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby  zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od  chodnika osiedla Przy Arce ,  jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 2.  Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 4 m chodnika, 4 stopnie schodów, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po prawej  stronie na wysokości 1,8 m.
 3.  Budynek posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody.
 4.  W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Do  budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej
Kategoria: Przedszkole
Nasze Przedszkole istnieje od 1973 roku. W ostatnich paru latach nastąpiła duża modernizacja budynku tj. remont kuchni z całkowitą wymianą urządzeń zgodnie z przepisami HACCP, sukcesywna wymiana okien w całym budynku, malowanie sal,holu, szatni łącznie z wymianą mebli,adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele zajęć dodatkowych,wymiana pokrycia dachu,posadzenie nowych drzew,naprawa piaskownic, dostosowanie krzesełek i stołów dziecięcych we wszystkich salach zgodnie z wymogami Sanepidu, oraz wiele innych prac unowocześniających nasze przedszkole. Na dzień dzisiejszy nasze przedszkole spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej i przyjaznej placówki opieki nad dziećmi. Największym kapitałem naszego przedszkola jest doświadczona kadra pedagogiczna. Przedszkole posiada piękny, duży ogród ze sprzętem rekreacyjnym. Nasze przedszkole znajduje się z dala od ulicy otoczony dużą ilością zieleni.

Informacje ogólne

Do naszego przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w pełnym wymiarze godzin.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku od 1 do 31 marca.
Pracujemy od godziny 6.30 do 17.00.
Nasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba o wysoki poziom zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Stosowane są atrakcyjne formy i metody pracy,które pozwalają na rozwijanie i  wspieranie twórczych działań wychowanków w różnych sferach. Przedszkole jest placówką przyjazną dla dziecka.,przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces. Nasi absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki w szkole. Dzieci w naszym przedszkolu rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają twórczo w różnych sferach aktywności. Przedszkole wychowuje dzieci na troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych.

Nasze przedszkole współpracuje z:

 • instytucjami oświatowymi,
 • domami kultury,
 • sąsiadującymi przedszkolami,
 • szkołą podstawową nr 86.

Nasi wychowankowie biorą czynny udział w:

 • warsztatach teatralnych,
 • przeglądach teatrzyków,
 • konkursach muzycznych, plastycznych,
 • wspólnych festiwalach i spotkaniach,
 • spotkaniach w bibliotece,
 • lekcjach pokazowych w klasie 1.

Nasze przedszkole:

 • bierze czynny udział w akcjach charytatywnych,
 • dostarcza rodzicom ciekawe artykuły w kąciku literatury,
 • organizuje „ Dni otwarte przedszkola”, uroczystości, festyny.