Home   Kącik dla rodziców

Kącik dla rodziców

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 142

                                                            W KRAKOWIE


Nasze motto to:

Każde dziecko jest zdolne”, a rolą dorosłego jest

te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać.

 Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje
  je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o teorię wielu inteligencji Howarda Gardnera,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Rola nauczyciela – wychowawcy

Nauczyciel:
ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole:
potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje :
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawową wiedzę o świecie;
umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywę w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju,
swobody myśli, sumienia i wyznania,
aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
spokoju i samotności, gdy tego chce,
odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
wspólnoty i solidarności w grupie,
aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
nauki, informacji,
badania i eksperymentowania,
nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
zdrowego żywienia

Cele szczegółowe

 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację kulinarną, zdrowotną, patriotyczną i europejską.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
 • Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
 • Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 • Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
  w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • albumów,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
 • nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Metody

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

 • zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

 • informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

( profil inteligencji) – umożliwianie ich rozwijania i zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

 • Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel – rodzice.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

 • Promocja zdrowia.

 • Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

 • Inne zadania.

 Realizacja zadań ma następujące formy:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

 • konsultacje i porady indywidualne,

 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

 • organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 W przedszkolu  działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

 Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów.

 Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycją małopolską. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych.

 Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.

 W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 Zarządzanie przedszkolem

 Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne, m.in. specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Udokumentowane umiejętności kadry pedagogicznej dotyczą przede wszystkim nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, a także sposobów postępowania terapeutycznego.W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 Priorytety (kierunki planowanych zmian) na lata 2015/2016–2017/2018:

 • Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 • Lepsza organizacja pracy zespołowej.

 • Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.

 • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji (zdobywanie kwalifikacji do nauczania języków obcych).

 Przewidywane efekty

 Efekty dla dziecka:

 1. Świadomość mocnych stron oraz możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,

 2. Nabycie umiejętności współpracy w grupie.

 3. Lepsze rozumienie przeżywanych emocji i uczuć,

 4. Kształtowanie umiejętności cieszenia się z sukcesu i radzenia sobie z porażką,

 5. Zwiększenie poczucia własnej wartości i umiejętności autoprezentacji.

 6. Zwiększenie motywacji do nabywania różnych umiejętności,

 7. Otwarcie się dzieci na otaczającą rzeczywistość,

 8. Wzajemne wspieranie się w działaniach i branie odpowiedzialności za działania zespołu.

 9. Przezwyciężenie nieśmiałości w prezentacji na forum,

 10. Osiągnięcie sukcesu w wybranych dziedzinach i rozwinięcie inteligencji będących na niższym poziomie

    Efekty dla nauczycieli

 1. Nabycie umiejętności diagnozowania profilu inteligencji.

 2. Zdobycie doświadczeń mających na celu dostosowanie form, metod, środków dydaktycznych do rozwijania inteligencji wielorakich dzieci.

 3. Bogacenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie innowacyjnych metod i różnorodnych środków dydaktycznych.

 4. Nabycie umiejętności skutecznego zintegrowania zespołu i pracy w grupach.

 Efekty dla przedszkola:

 1. Wzbogacenie i urozmaicenie metod pracy poprzez stosowanie innowacyjnych środków dydaktycznych.

 2. Stosowanie metod rozwijających inteligencje wielorakie przez nauczycieli.

 3. Promowanie osiągnięć dzieci i nauczycieli oraz rodziców.

 4. Podniesienie efektywności współpracy z rodzicami poprzez ich zaktywizowanie w procesie wychowawczo-dydaktycznym, opiekuńczym przedszkola poprzez działania dobrowolne i podejmowane z inicjatywy rodziców.

 5. Aktywne, celowe włączenie  się rodziców w realizację koncepcji pracy przedszkola przez obowiązkowy udział w zajęciach otwartych i uroczystościach.

 6. Systematyczny rozwój bazy lokalowej i struktury przedszkola.

 Efekty dla rodziców:

 1. Ukierunkowanie pracy z własnym dzieckiem poprzez dostrzeżenie zmian w profilu jego inteligencji.

 2. Bogacenie wiedzy na temat inteligencji wielorakich, wymiana poglądów i doświadczeń.

 3. Zwiększenie częstotliwości kontaktów rodziców z nauczycielem dotyczących zmian w rozwoju dziecka i jego potrzeb.

 4. Zwiększenie świadomości rodziców dotyczącej rozwoju i zmian w profilu inteligencji ich dzieci oraz ich rozwoju psychofizycznego.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
zmiany w tekście będą nanoszone na zebraniach Rady Pedagogicznej
Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji,
raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków,
rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.