Home   Nasze cele

Nasze cele

 

Przedszkole przypomina ,  że do wglądu dla Państwa  są dostępne w kancelarii  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU:

 • INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR142 
 • PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 142 W KRAKOWIE.
 • PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZASTĘPSTW ZA NIEOBECNYCH NAUCZYCIELI I ŁĄCZENIA ODDZIAŁÓW W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 142 W KRAKOWIE
 • PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 142 W KRAKOWIE
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 142 W KRAKOWIE
 • REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 142 W KRAKOWIE
 • PROCEDURA DYŻURU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI W SZATNI SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 142 W KRAKOWIERÓWNOCZEŚNIE  POLECAMY WIĘCEJ INFORMACJI , PORAD , ZAKRESU DZIAŁAŃ   NA STRONIE  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

 

                                                     Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
  otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
  poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
  adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
  elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
  podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
  uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
  poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
  wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

              Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. zgłasza potrzeby fizjologiczne  ,samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
  naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,
  skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki,
  materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów
  jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio
  ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania,
  kreślenia i pierwszych prób pisania;
 8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej
  postawy ciała;

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w
szkole:

 1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że
  odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje
  własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do
  podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,
  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji
  estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w
szkole:

 1.  przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,
  grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy
  sportowej;
 3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji
  wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
  przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas
  odpoczynku;
 6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami
  społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość
  okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich
  indywidualne potrzeby;
 8. obdarza uwagą inne komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
 9. wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego
  dziecka, grupy.dzieci i osoby dorosłe;

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w
szkole:

 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
  otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od
  medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy
  i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność
  zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub
  rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci
  w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości
  narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia
  Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu
  słucha muzyki;
 8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,
  tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty
  wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki
  znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
  (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
  zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej
  przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje
  przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa
  przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy
  własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło,
  kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,
  wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
  a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń
  i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi
  i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje
  z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji
  użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami
  dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym
  nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je,
  rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,
  burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku
  przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek,
  zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
  korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
  wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,
  konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla
  danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste
  wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek
  opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
 22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa
  wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych
  czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
 23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach:
  powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego  opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. Poszanowania jego osobistej godności;
 3. Poszanowania własności;
 4. Opieki i ochrony;
 5. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 6. Akceptacji jego osoby;
 7. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 8. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebują;
 9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania;
 10. Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu na „rozkaz”;

Obowiązki dzieci wynikające z zawartych umów społecznych pomiędzy dzieckiem - rodzicem – nauczycielem wyrażają się w:

 1. przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej;
 2. poszanowania odrębności każdego członka grupy;
 3. poznania i poszanowania wytworów pracy każdego członka grupy;
 4. przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek  i sprzętów jako wspólnej wartości;
 5. uczestniczeniu w pracach porządkowych i dyżurach;
 6. pomaganiu młodszym i słabszym kolegom;
 7. przestrzeganiu wartości uniwersalnych tj. dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, piękno;
 8. respektowanie poleceń dorosłych, w szczególności, kiedy służą   one ogólnemu dobru i bezpieczeństwu dzieci;