Samorządowe Przedszkole nr 142 w Krakowie

Przedszkole na os. Przy Arce 4 w Nowej Hucie zostało oddane do użytku w 1973 roku. Posiada pięć sal do zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz duży ogrod z dala od ruchliwych ulic. Staramy się, aby nasze przedszkole zaspokajało potrzebę dziecięcego ruchu i dawało im poczucie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej


Wydarzenia w Maju 2020r

OTWARCIE PRZEDSZKOLI


RODZICU:

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze

Pracownicy w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice i płaszcze ochronne)

Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie

Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę

Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę

UWAGA-

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 informuje, iż w trybie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego w okresie od  06.05.2020 do 15.05.2020 zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 142  zostały zawieszone.

Rodzicu !!!

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania( załączniki). Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, w dniach od 11.05.2020

do 13.05.2020 wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA i odeślij na adres mailowy przedszkola: dzieciecaarka142@wp.pl

14.05.2020 – przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Nr sali

Dzieci

Godziny pracy oddziałów
Sala nr 2 Dzieci z gr.I i gr II 7.00-17.00
Sala nr 3 Dzieci z gr. III 6.30-16.30
Sala nr 4 Dzieci z gr. IV 7.30-16.30 .(do 15.30 w czwartek)
Sala nr 1
Dzieci z gr. V 8.00-17.00 (piątek do godziny 16.00)

W sali gr V zostało utworzone izolatorium dla dzieci.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.

Pobierz: 

 

UWAGA RODZICE,

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 w Krakowie informuje, iż sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

Rodzice dzieci, którzy zadeklarują potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 proszeni są o jej potwierdzenie do 25 maja 2020 r. na adres mailowy poszczególnych grup do godziny 17.00.

Przedszkole udostępni miejsca tylko zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami MEN z zastosowaniem obecnych kryteriów.

 

Wydarzenia w kwietniu 2020r

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  • Listy dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 142 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 142 są zobowiązani do wypełnienia i przekazania druku potwierdzenia woli w dniach od 27.04. do 8.05.2020r. Druk należy pobrać ze strony naszego przedszkola (poniżej) i dostarczyć elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia na pocztę mailową przedszkola dzieciecaarka142@wp.pl lub w formie papierowej dostarczyć do przedszkola codziennie w godzinach 9.30-12.00

Druk potwierdzenia woli w formie elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020r do godz.14.00 ze względu na zamknięcie systemu.

Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Dyrektor przedszkola Ewa Opałka

Pobierz plik: Potwierdzenie woli do uzupełnienia

Pobierz plik: Lista kandydatów zakwalifikowanych (24.04.2020)

Wydarzenia w Marcu 2020r

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Terminy przeprowadzadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Przyjmowanie wniosków oraz zaświadczeń odbywa się w kancelarii przedszkola

od 2 marca do 31 marca w dniach:

poniedziałek -9.00-11.00

czwartek – 14.00-16.00

                               

                                              Wytyczne MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

·  zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone;

·  12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·  od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

W związku z powyższym wszystkie zaplanowane na ten czas zajęcia i zebrania w naszym przedszkolu są odwołane.

Pilne !!!!!!!!!!

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 informuje, że w ramach Domowego Przedszkola  w dniach od 16 marca 2020  do 10 kwietnia 2020r nauczyciele wszystkich grup wiekowych będą umieszczać propozycje zabaw, tematykę zajęć z obszarów podstawy programowej na  e-mailach. grupowych.

Ogólny zarys pracy nauczyciela z rodzicami i dziećmi będzie przekazywany w zakładce Kącik dla rodziców.

Uprzejmie prosimy rodziców do zapoznania się z ofertą i pilnego włączenia się razem z dzieckiem w nowy system nauczania.

Prosimy rodziców dzieci 6-letnich kto nie odebrał jeszcze książek o pilne ich odebranie.

 

PILNE !!!

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.