Home   Bez kategorii Informacje dla rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

Informacje dla rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

Informacje dla rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

 

Organem prowadzącym jest gmina miasta Krakowa, wobec tego obligują nas zarządzenia Prezydenta Miasta. Informacje dostępne są na stronie BIP.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wszelkie wnioski i uwagi kierujemy bezpośrednio do nauczycieli a w dalszej kolejności do dyrektora przedszkola.

W zakresie pracy pedagogicznej obowiązuje podstawa programowa która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

W oparciu o podstawę nauczyciele mogą tworzyć własne programy autorskie do pracy z dziećmi.

Przedszkole pracuje zgodnie z planem rocznym oraz planami miesięcznymi nauczycieli.

Zadania wychowawczo –dydaktyczne wywieszane są na tablicach w szatni. W dobie pandemii znajdziecie je Państwo w i-mal grupowych.

1. Przedszkole jest placówką edukacyjną i wychowawczą, wszelkie nasze działania rozwijają i przygotowują dziecko do podjęcia nauki w szkole. Aby podołać tym zadaniom prosimy Państwa o:

uczęszczanie na spotkania grupowe i inne spotkania organizowane w przedszkolu, by mieć bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co dzieje się w grupie dziecka oraz w całej społeczności, do której ono uczęszcza; Obecnie w dobie koronawirusa prosimy o utrzymywanie stałego kontaktu drogą mailową i telefoniczną. Każda grupa posiada swój adres mailowy do kontaktem do nauczycielami.

kontaktowanie się z nauczycielami indywidualnie by uzyskać informacje o osiągnięciach i trudnościach dziecka; przedstawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka; prosić o interwencję i pomoc w sprawach, które budzą państwa niepokój .

Wybór lub akceptacja Trójki grupowej na rok szkolny 2020/2021 proszę aby w grupach już uczęszczających pozostały trójki już działające. • W grupie I po spotkaniu z nauczycielem i dyrektorem.

2. Zachęcamy do korzystania z korespondencji mailowej do nauczycieli poszczególnych grup.

 

3. Prosimy o zapoznanie się rodziców ze statutem przedszkola, koncepcją , podstawą programową.

4. Zachęcamy do śledzenia wszelkich aktualności

5. Omówienie spraw organizacyjnych

Przedszkole jest czynne od 6.30-17.00 podstawa programowa jest realizowana w godz. od 8.00-13.00 i jest obowiązkowa dla dzieci 6 letnich, pobyt dzieci w tych godzinach w przedszkolu jest bezpłatny

Rodzice dzieci 6 letnich realizujących obowiązek szkolny nie ponoszą kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – jedynie płacą za żywienie

Wpłat za korzystanie z przedszkola dokonujemy za faktycznie zrealizowane godziny z dołu czyli do dnia 5 każdego następnego miesiąca /np. za wrzesień do 5 października/

O wysokości opłat poinformujemy Państwa drogą mailową lub telefonicznie informacji udzielą Panie dyżurujące w szatni.

Dzieci mogą odbierać tylko rodzice lub osoby dorosłe / zdrowe/ upoważnione na piśmie przez rodziców

Żaden z rodziców nie może zabronić drugiemu rodzicowi odbioru dziecka bez decyzji sądu przedłożonej w kancelarii przedszkola

Rodzice przyprowadzają dzieci od godziny 6.30 do 9.00 w tym do 8.20 dzieci korzystające z 3 posiłków, od 8.50 do 9.00 dzieci ,które nie jedzą śniadań.Następnie budynek jest zamykany a pracownicy zajmują się opieką nad dziećmi i innymi obowiązkami.

Zamknięcie budynku zabezpiecza przed pojawieniem się na terenie przedszkola osoby niepożądanej, jak również przed opuszczeniem budynku przez dzieci. W budynku mogą przebywać tylko osoby w nim pracujące.

W związku z pandemią prosimy nie wchodzić do budynku

Dzieci zostaną przekazane pod opiekę przedszkola w wyznaczonych wejściach. informacje w mailu/.

6. Należy zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa / na stronie internetowej/ oraz podpisać i dostarczyć oświadczenie o korzystaniu z przedszkola w okresie pandemii koronawirusa

7. Zajęcia dodatkowe – rozwijające zdolności i talent dzieci – rozkład zajęć umieszczony zostanie na stronie internetowej oraz wywieszony w szatni.

rytmika

język angielski

gimnastyka korekcyjna- po skierowaniach od lekarza

kodowanie na dywanie

Akademia przedszkolaka – Tauron Arena –zajęcia sportowe- gr. starsze( w drugim półroczu)

Oraz wiele innych jednorazowych spotkań ( audycje, teatrzyki, warsztaty)

Tańce ( firma „Pasja”) – dla wszystkich grup

Wycieczki oraz wyjścia ( potrzebne są podpisane zgody rodziców)- w drugim półroczu

•projekty edukacyjne

•akcje społecznościowe

 


 1. Religia – zajęcia prowadzi katechetka wskazana przez parafię „Arka” dla dzieci 6 letnich ( zgody rodziców)
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzona jest przez Poradnę Psychologiczno-Pedagogiczną na os. Kalinowym

- w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8:00 – 11:00. Przez pierwsze 2 miesiące, ze względu na zagrożenie zakażenia koronawirusem, będzie to dyżur telefoniczny bądź mejlowy.

Logopeda – Ewelina Serafin-Nowak

Gimnastyka korekcyjna – wakat

 

Ubezpieczenie NNW przedszkolaka w 2020/2021

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową. Przypomina o tym resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską.
Nie ma prawnego obowiązku ubezpieczania uczniów.Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora placówki do zawierania takich umów w imieniu rodziców. Takich uprawnień nie ma także rada rodziców – nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.
W związku z tym informujemy, że od września 2020 roku to rodzice decydują czy ich dziecko będzie posiadało polisę ubezpieczeniową i samodzielnie zawierają umowy dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ŻYWENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Odpłatność za przedszkole należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola z adnotacją –imię i nazwisko dziecka

 

Numer rachunku Samorządowego Przedszkola nr 142

38 1020 2892 0000 5702 0590 4885

 

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem, co dodatkowo zwiększy należność o koszt upomnienia.

Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkowało wszczęciem postepowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku pokrycia kosztów egzekucyjnych, które są ściągane w pierwszejkolejności.

Rodziny wielodzietne legitymujące się Krakowską Kartą Rodzinną mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0,50 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Program KKr3+

Program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+) został wprowadzony uchwałą Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. KKR3+ jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Krakowa i ma na celu wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. System ten tworzy Gmina Miejska Kraków oraz partnerzy, którzy przystępują do programu na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ realizowana jest w szczególności w następujących obszarach:1) komunikacja miejska,2) kultura i rozrywka,3) sport, rekreacja i wypoczynek,4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowaniem,5) zdrowie,6) gastronomia i sklepy,7) usługi.

Do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ uprawnione są:

1) Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

- w wieku do ukończenia 18 roku życia;

- w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2014 r. w następujących lokalizacjach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18, I piętro, stanowisko 1 lub 2, Kraków,

Karty wydawane będą po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia, nie wcześniej niż od 1 września 2014 r. Do tego czasu na stronie www.kkr.krakow.pl zamieszczona zostanie pełna lista partnerów Programu KKR3+.

Do uzyskania karty potrzebne będą zdjęcia poszczególnych członków rodziny, z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia. Każdy członek rodziny powyżej 4 roku życia otrzyma imienną kartę, ważną przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie. Dzieci do 4 roku życia korzystają z Programu na podstawie Karty rodzica. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca winien przedstawić przy składaniu wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się w punkcie 5 Karty usługi SO-28 – Krakowska Karta Rodzinna 3+.

Link do procedury

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-28

Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana będzie z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ począwszy od 1 września 2014 r. będzie miała prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie będzie dokonywany zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze Karty mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobków samorządowych, zniżki na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz będą zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych UMK pod numerem tel.: 12 616-50-50.

Ważne Karty Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ uprawniają do korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, do czasu upływu terminu ich ważności.

 

 

 

Program Kraków dla Rodziny „N”

 

 

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Do korzystania z programu uprawnione są:

 • rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

 

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 • niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
 • uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka),
 • opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie (rodzinne domy dziecka).

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

 • bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie,
 • 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów oraz na miejskie baseny,
 • bezpłatnego biletu dla dziecka niepełnosprawnego oraz 50 % ulgi dla pozostałych członków rodziny przy zakupie biletu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie,
 • przyjmowania do żłobków samorządowym Gminy Miejskiej Kraków poza kolejnością,
 • korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

Ponadto planowane jest wprowadzenie w 2018 roku

 • zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym
 • ulgi w wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

 

 

Wnioski można składać:

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Dodatkowe lokalizacje czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,

2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków (piętro I),

3) G.H. „Serenada”, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 39, 30-001 Kraków (piętro II),

4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),

5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),

6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).

 

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.sprawyspoleczne.krakow.pl i www.krakow.pl/bezbarier/kkrn

pod adresem: RodzinaN@um.krakow.pl

oraz pod nr. Tel. 12 616 52 93, 12 616 52 94

NOWY ROK SZKOLNY 2020/21

Samorządowe Przedszkole otwarte jest w godzinach: 6.30-17.00

Opłaty obowiązujące w naszym przedszkolu:

Od godziny 8.00-13.00 czas bezpłatny , za pozostałe godziny 1zł/godzinę

 • Opłata za żywienie całodniowe ( 3 posiłki) -10,00zł, w tym:

śniadanie +obiad – 8,00zł

obiad – 5,00 zł

obiad + podwieczorek- 7,00zł

 

Comments are closed.