Home   Aktualności Wydarzenia we Wrześniu 2020r

Wydarzenia we Wrześniu 2020r

 

Zebranie z Rodzicami grupy I

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2020 r.(środa) o godzinie 16.00odbędzie się zebranie w związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego.

 

Podczas zebrania obowiązuje reżim sanitarny:

 • w zebraniu uczestniczy tylko jeden rodzic,
 • w zebraniu nie uczestniczą dzieci,
 • rodzice zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący 1,5 m,
 • podczas zebrania obowiązują wszelkie środki ostrożności: zasłanianie nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem na salę,

 

Na zebranie również zapraszamy rodzica nowego dziecka,który nie jest w pierwszej grupie. Rodzic dziecka już uczęszczającego nie przychodzi.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 142

w Krakowie


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

 5. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 6. Art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 7. Wytyczne MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA :

 1. Dyrektor:

 2. Nauczyciele:
 3. Pracownicy administracji i obsługi

 4. Rodzice (opiekunowie prawni):
 5. Dzieci

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 • Wersja papierowa dostępna w kancelarii przedszkola.

 TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 1. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA .

 • Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

 1. atestowane płyny do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

 2. termometry bezdotykowe;

 3. izolatka dla osób podejrzanych o zachorowanie

 • Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;

 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

 • Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;

 • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;

 • dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;

 • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nienadających się do dezynfekcji lub skutecznego prania;

 • wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;

 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 • Zgodnie z zaleceniami GIS w grupie może przebywać do 25 dzieci.

 • W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, zbliżonych wiekowo oraz ze zbliżonymi zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu.

 • Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godzinach pracy nauczycieli. W miarę możliwości godziny funkcjonowania poszczególnych grup są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą być łączone.

 • W godzinach wydawania posiłków przedszkole będzie zamknięte i w tym czasie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, ponieważ szatnia dzieci jest ciągiem żywieniowym wydawania posiłków.

 • W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele
  i opiekunowie

 • W grupie pierwszej dzieci będą miały organizowane leżakowanie, każde dziecko na podpisanym leżaku. W pozostałych grupach nie będą organizowane tzw. zajęcia relaksacyjne – poobiedni odpoczynek.

 • W sali, w której będzie przebywała grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 • Sale powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, również w czasie obecności dzieci na sali.

 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.

 • W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

 • W czasie pandemii dzieci nie będą wychodziły na wycieczki, wystawy, do kina i teatru, itp.

 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw

 • Pomieszczenia przedszkola będą utrzymane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

 • Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

 • Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Rodzice zobowiązani są do:

 1. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących chorobę

 2. maksymalnego ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola;

 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;

 4. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 5. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

 6. wskazania godzin odbioru dziecka;

 7. przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.

 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny oczekujący przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób oczekujących na odbiór dzieci.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole.W momencie wejścia na teren przedszkola rodzice lub inne osoby muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Po odebraniu dziecka rodzic lub osoba odbierająca jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

 • Wszystkich obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola

 1. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
  W PRZEDSZKOLU.

 • W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

 • Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo- wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne
  z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.

 • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
  i konieczność ich stosowania m.in.:

 • częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;

 • zachowanie odległości w kontaktach z innymi osobami.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci.

 • Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych.

 • Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Nauczyciele przede wszystkim kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonu lub poczty email.

 • Nauczyciele oraz, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 • W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

 • Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

 1. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 • Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku niemożności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.

 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 • Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.

 • Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, i wyparzać w temperaturze minimum 60oC.

 • Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu.Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.

 • Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia do kuchni.

 • Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.

 • Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

 1. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.

 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;

 • przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );

 • nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);

 • pomocy w rozbieraniu i ubieraniu się dziecka w szatni;

 • przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy lub rodzica bądź opiekuna.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
  w szczególności:

 1. regularne mycie rąk wodą z mydłem;

 2. pomoc nauczycielowi zwłaszcza w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

 3. wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

 4. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

 5. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

 6. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;

 7. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;

 8. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami MZ oraz powiadomienia dyrektora.

 2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki).

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI.

 • W przypadku zauważenia objawów:

a) gorączka powyżej 38oC;

b) kaszel;

c) duszności;

należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

 • Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

 • W przypadku braku możliwości wyprowadzenia dziecka do izolatki , należy wydzielić w sali miejsce dla dziecka, w odległości minimum 2 metrów od pozostałych osób przebywających w sali.

 • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Krakowie, Organ prowadzący UMK -Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 • Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

 • Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim , Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców
  i pracowników przedszkola.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;

 • Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp.

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020 r.

 

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Samorządowym Przedszkolu Nr 142

w Krakowie


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

 5. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 6. Art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 7. Wytyczne MEN, MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2)
w przedszkolu oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA :

 1. Dyrektor:

 2. Nauczyciele:
 3. Pracownicy administracji i obsługi

 4. Rodzice (opiekunowie prawni):
 5. Dzieci

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 • Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 • Wersja papierowa dostępna w kancelarii przedszkola.

 TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 1. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA .

 • Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:

 1. atestowane płyny do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni;

 2. termometry bezdotykowe;

 3. izolatka dla osób podejrzanych o zachorowanie

 • Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 1. przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe;

 2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej;

 3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.

 • Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:

 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;

 • dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola;

 • dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym;

 • usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nienadających się do dezynfekcji lub skutecznego prania;

 • wydzielenie miejsca przyjmowania dzieci;

 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola;

 1. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

 • Zgodnie z zaleceniami GIS w grupie może przebywać do 25 dzieci.

 • W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, zbliżonych wiekowo oraz ze zbliżonymi zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu.

 • Poszczególne grupy funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych stałych salach w godzinach pracy nauczycieli. W miarę możliwości godziny funkcjonowania poszczególnych grup są godzinami przyjmowania i odbioru dziecka z przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach dzieci mogą być łączone.

 • W godzinach wydawania posiłków przedszkole będzie zamknięte i w tym czasie dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola, ponieważ szatnia dzieci jest ciągiem żywieniowym wydawania posiłków.

 • W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele
  i opiekunowie

 • W grupie pierwszej dzieci będą miały organizowane leżakowanie, każde dziecko na podpisanym leżaku. W pozostałych grupach nie będą organizowane tzw. zajęcia relaksacyjne – poobiedni odpoczynek.

 • W sali, w której będzie przebywała grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 • Sale powinny być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, również w czasie obecności dzieci na sali.

 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu maksymalnej odległości wynikających z przepisów GIS.

 • W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

 • W czasie pandemii dzieci nie będą wychodziły na wycieczki, wystawy, do kina i teatru, itp.

 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządzi wyłączenie go z użytku placu zabaw

 • Pomieszczenia przedszkola będą utrzymane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

 • Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.

 • Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Rodzice zobowiązani są do:

 1. przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, sugerujących chorobę

 2. maksymalnego ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola;

 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;

 4. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

 5. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;

 6. wskazania godzin odbioru dziecka;

 7. przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.

 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny oczekujący przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych osób oczekujących na odbiór dzieci.

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole.W momencie wejścia na teren przedszkola rodzice lub inne osoby muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Po odebraniu dziecka rodzic lub osoba odbierająca jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

 • Wszystkich obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola

 1. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ
  W PRZEDSZKOLU.

 • W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tę samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

 • Nauczyciele pełnią funkcje opiekuńczo- wychowawcze oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne
  z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.

 • Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu
  i konieczność ich stosowania m.in.:

 • częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;

 • zachowanie odległości w kontaktach z innymi osobami.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

 • Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci.

 • Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych.

 • Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.

 • Nauczyciele przede wszystkim kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonu lub poczty email.

 • Nauczyciele oraz, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 • W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.

 • Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

 1. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 • Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku niemożności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych.

 • Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 • Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.

 • Personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, i wyparzać w temperaturze minimum 60oC.

 • Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane pracownikom obsługi z zachowaniem wymaganego dystansu.Przygotowane posiłki są przynoszone do sal.

 • Pracownik obsługi przedszkola po dokładnym umyciu rąk, zgodnie z instrukcją przystępuje do podania posiłku dzieciom. Po spożyciu przez dzieci posiłków oddaje naczynia do kuchni.

 • Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł, wózki kelnerskie.

 • Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

 1. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.

 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej /maseczka ochronna, rękawiczki/;

 • przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo );

 • nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37°C);

 • pomocy w rozbieraniu i ubieraniu się dziecka w szatni;

 • przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy lub rodzica bądź opiekuna.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy
  w szczególności:

 1. regularne mycie rąk wodą z mydłem;

 2. pomoc nauczycielowi zwłaszcza w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć oraz wyjść do ogrodu;

 3. wietrzenie sal w cyklach ustalonych z nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

 4. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola;

 5. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy;

 6. utrzymanie w czystości i dezynfekowanie dodatkowo przydzielonej powierzchni wg ustalonego harmonogramu w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy;

 7. pobieranie i porcjowanie posiłków bezpośrednio przed konsumpcją oraz nakrywania do posiłku na chwilę przed porcjowaniem;

 8. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami MZ oraz powiadomienia dyrektora.

 2. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych( do tzw. Izolatki).

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI.

 • W przypadku zauważenia objawów:

a) gorączka powyżej 38oC;

b) kaszel;

c) duszności;

należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

 • Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

 • W przypadku braku możliwości wyprowadzenia dziecka do izolatki , należy wydzielić w sali miejsce dla dziecka, w odległości minimum 2 metrów od pozostałych osób przebywających w sali.

 • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Krakowie, Organ prowadzący UMK -Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 • Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

 • Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim , Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców
  i pracowników przedszkola.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • Personel przedszkola powinien zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami u których stwierdzono COVID-19;

 • Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, itp.

 

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.