Home   Aktualności Wydarzenia w Maju 2020r

Wydarzenia w Maju 2020r

OTWARCIE PRZEDSZKOLI


RODZICU:

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze

Pracownicy w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice i płaszcze ochronne)

Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie

Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę

Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę

UWAGA-

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 informuje, iż w trybie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego w okresie od  06.05.2020 do 15.05.2020 zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 142  zostały zawieszone.

Rodzicu !!!

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania( załączniki). Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, w dniach od 11.05.2020

do 13.05.2020 wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA i odeślij na adres mailowy przedszkola: dzieciecaarka142@wp.pl

14.05.2020 – przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Nr sali

Dzieci

Godziny pracy oddziałów
Sala nr 2 Dzieci z gr.I i gr II 7.00-17.00
Sala nr 3 Dzieci z gr. III 6.30-16.30
Sala nr 4 Dzieci z gr. IV 7.30-16.30 .(do 15.30 w czwartek)
Sala nr 1
Dzieci z gr. V 8.00-17.00 (piątek do godziny 16.00)

W sali gr V zostało utworzone izolatorium dla dzieci.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji ( dywany, pluszaki, książki, itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.

Pobierz: 

 

UWAGA RODZICE,

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 142 w Krakowie informuje, iż sprawowanie opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego odbywać się będzie w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego.

Rodzice dzieci, którzy zadeklarują potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w miesiącu sierpniu 2020 proszeni są o jej potwierdzenie do 25 maja 2020 r. na adres mailowy poszczególnych grup do godziny 17.00.

Przedszkole udostępni miejsca tylko zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceniami MEN z zastosowaniem obecnych kryteriów.

 

 

Comments are closed.